Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu E-mail: info@gabibags.sk

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Gabriela Szarková, IČO 41 167 058 , so sídlom Tešedíkovo 531, 925 82, zapísaná v Obchodnom registri Obvodného úradu v Šali, OŽP-A/2008/04698-2, č. živnostenského registra 405-4501

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Gabriela Szarková, E-mail: info@gabibags.sk, tel. číslo: +421902516707

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingu (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách)

Účelom spracúvania osobných údajov je aj poskytovanie vernostného programu dotknutej osobe

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci / kupujúci

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie. IP adresa, Vaša fotografia ( pri registrácii nepovinný údaj), typ prehliadača ktorý využívate

 1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Doručovateľské spoločnosti, prepravcovia§13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Iný oprávnený subjektvšeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluvný partner (na základe zmluvy)§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku eshopu, emailom, telefonicky)

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania / ukončenia 5. kalendárneho roku v ktorom boli osobné údaje poskytnuté.

 1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@gabibags.sk, písomne na adresu prevádzkovateľa alebo telefonicky na tel. číslo +421902516707

 1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky.

*Tu si prosím pozrite presnejšie aké osobné údaje stránka gabibags.sk zbiera a za akým účelom?

Stránka využíva systém Woocommerce a zhromažďuje osobné údaje nasledovne:

Vybavenie objednávky

 1. Krstné meno
 2. Priezvisko
 3. Názov spoločnosti ( ak si to kupujúci zvolí)
 4. Fakturačná adresa / Dodacia adresa – ulica, mesto, okres, PSČ
 5. Telefón
 6. Email
 7. IP adresa
 8. Bankový účet (pri platbe prevodom sa tento uloží v našej banke ako účet odosielateľa)

Objednávanie si produktov nie je podmienené registráciou. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre uzatvorenia kúpnej zmluvy, tu platí princíp zákonnosti to znamená, že bez týchto osobných dát nemôže vzniknúť kúpna zmluva a teda obchod je neuskutočniteľný.

Kontaktný formulár

 1. Meno
 2. Email

Poznámka: kontakty nie sú uložené na serveroch gabibags.sk – po zaslaní kontaktu použitím   kontaktného formulára sú tieto dáta uložené na email serveroch inboxu info@gabibags.sk.

Registrácia zákazníkov pre objednávanie (nepovinné)

V tomto prípade sa nejedná o registráciu pre zasielanie informácii o akciách, noviniek a článkov z blogu. Registrácia slúži len na nastavenie si vlastného zákazníckeho účtu a síce: mať možnosť histórie objednávok, komentovať na stránke gabibags.sk. Výhoda registrácie je, že sa zákazníkovi pri objednaní si produktu dodacia či fakturačná adresa načítajú automaticky. Registrovaný zákazník vidí aktuálny stav objednávky nie len na svojom mailovom účte ale aj priamo na svojom gabibags.sk účte.

Pri tomto type registrácie zhromažďujeme nasledovné osobné údaje:

 1. Krstné meno
 2. Priezvisko
 3. Fakturačná adresa / Dodacia adresa – ulica, mesto, okres, PSČ
 4. Telefón
 5. Email
 6. IP adresa
 7. fotografia (nepovinné)

Registrácia zákazníkov pre zasielanie noviniek tzv. newsletter, článkov blogu, akcií (nepovinné) 

Pri tomto type registrácie zhromažďujeme nasledovné osobné údaje:

 1. Meno ( tu môžete použiť aj prezývku – nemusí to byť Vaše ozajstné meno)
 2. Email –  slúži len na doručenie newslettrov

Rozšírenie pre manažment newslettru:

Toto rozšírenie spravuje databázu registrovaných odberateľov a automaticky posiela newsletter pri zverejnení nových článkov. Tieto údaje sú uložené mimo servery gabibags.sk:

 • informácie ohľadom registrovaných odberateľov – email, meno
 • informácie ohľadom nastavení notifikácií
 •  log – história všetkých notifikácií a newslettrov, ktoré už boli poslané
 • detailnejší log ohľadom poslaných newsletterov a ich informácií

Komentáre k článkom

Tieto údaje sa zbierajú v záujme ochrany proti spamu a sú to

 1. Meno
 2. Email
 3. Adresa webstránky (nepovinný údaj)
 4. IP adresa
 5. Typ prehliadača, ktorý návštevník používa

Anonymizovaný reťazec vytvorený z e-mailovej adresy (nazývanej aj hash) sa môže poskytnúť službe Gravatar a zistiť, či ju návštevník používa. Pravidlá ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení komentára návštevníka, ktorý pridal komentár, je Váš profilový obrázok viditeľný pre verejnosť v kontexte vášho komentára.

Cookies

Pri návšteve našej webovej stránky vás budeme informovať o používaní súborov cookie na našom bannere o cookie. Ďalším použitím našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Radi by sme vás informovali o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako môžete súbory cookie odmietnuť.

Woocommerce – systémové riadenie

woocommerce_cart_hash – uloží informácie ohľadom košíka – čo doň bolo vložené, zmeny množstva a pod  (Neukladá žiadne osobné informácie)

Woocommerce_items_in_cart – uloží informácie ohľadom košíka – čo doň bolo vložené, zmeny množstva a pod. (Neukladá žiadne osobné informácie)

Wp_woocommerce_session_…. obsahuje unikátny kód pre každého zákazníka, aby systém vedel, kde nájsť dáta košíka v databáze pre každého zákazníka. V týchto súboroch cookie nie sú uložené žiadne osobné údaje.

Wordfence – zabezpečenie webstránky proti hackerom

wfwaf-authcookie-(hash) – overenie typu užívateľa pred natiahnutím administrátorského systému (či je užívateľ admin alebo registrovaný, alebo len návštevník). Ukladá sa len pre užívateľov, ktorí sa prihlásia (administrátori).

wf_loginalerted_(hash) – administrátorská notifikácia ohľadom prihlásení z nových zariadení a lokalít.

Sledovanie návštevnosti štatistiky

Webstránka gabibags.sk zatiaľ nepoužíva žiadny systém na sledovanie návštevnosti (ako napr. Google Analytics).

Gabi Bags
Average rating:  
 0 reviews